Показаны сообщения с ярлыком ГМУИ-Киев. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком ГМУИ-Киев. Показать все сообщения

четверг, 31 июля 2014 г.

С.И. Светославский - «Волы на ниве»

Художник С.И. Светославский. «Волы на ниве». Киевский государственный музей украинского искусства

См. также:Сергей Иванович Светославский (1857-1931)суббота, 21 июня 2014 г.

Иван Иванович Труш

И.И. Труш (1869-1941). Весенняя ночь. исполнено в 1925 г. Фанера, масло

В історії українського мистецтва почесне місце належить Івану Івановичу Трушу (1869—1941), відомому українському художнику, який у своїй творчості продовжував і розвивав кращі традиції реалістичного мистецтва. Сучасник Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стефаника, Труш належав до тих прогресивних діячів, які активно працювали над піднесенням української культури і мистецтва.

Народився Труш в селі Висоцькому на Львівщині в сім’ї селянина. Середню освіту одержав у гімназії сусіднього містечка Броди. Вже тоді він виявляє неабиякі здібності до мистецтва. Вищу художню освіту Труш здобув у Кракові, в Академії красних мистецтв (1891— 1897). У роки навчання він знайомиться з кращими зразками античного і світового мистецтва. Значний вплив на розвиток світогляду молодого художника мали твори Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Гоголя, Л. Толстого, М. Горького, І. Франка. Закінчивши Краківську Академію, Труш приїздить до Львова, де розгортає свою мистецьку діяльність. Разом з іншими прогресивними діячами культури він засновує організацію українських митців, влаштовує українські художні виставки, пише статті та рецензії, читає лекції про українське мистецтво. Велике значення в житті Труша мали його подорожі по Наддніпрянській Україні і Криму в 1900— 1904 рр. Художник створює тоді кращі пейзажі і портрети, налагоджує тісні взаємини з відомими представниками української культури та мистецтва. В 1905 р. Труш був одним з організаторів першої спільної виставки у Львові творів київських та львівських художників. У той же час разом з композитором С. Людкевичем він видає перший на Україні мистецький журнал «Артистичний вісник». Враження від чудової природи Криму спонукали Труша до нових подорожей. Художник двічі виїздить до Італії, відвідує Рим, Венецію, подорожує по Єгипту і Палестині (1908, 1912 рр.). Ці подорожі збагатили мистецький доробок Труша рядом чудових пейзажів, етюдів та побутових картин.

Приблизно в 1912 р. завершується перший період творчості Труша, який засвідчив, що в українське мистецтво увійшов самобутній митець, який майстерно працює в різних жанрах: пейзажному, портретному і побутовому. Найбільш яскраво виявився талант Труша в пейзажі. Малюючи природу, він не копіював її, а творив свої пейзажі, оповивав їх власним настроєм, втілював у них те, що можна відчути лише серцем справжнього митця. Як пейзажист художник подав найрізноманітніші мотиви українського краєвиду: зелені луги і квітучі левади, розлогі поля і просторі рівнини з далекими обріями, самітні сосни і кущі, широко розлиті води могутнього Дніпра, ніжні кольори ранків, пригаслі тони вечорів. Все це знайшло яскраве відображення в завершених картинах або в невеличких етюдах, сповнених поезії і краси. У пізнішій творчості Труша помітні зміни, що знайшли вираз у поглибленому змісті його творів та їх вирішенні. Навіть своїм пейзажам він надає психологічного, іноді епічного звучання (цикли «Про самоту», «З життя пнів»).

Портретні твори Труша емоційні, майстерні за формою, глибоко психологічні. Талант митця дозволив йому глибоко відчути і тонко передати духовне життя, найтонші нюанси характеру людини. Він створив ряд портретів видатних людей, представників української культури. Найпомітніші з них портрети Івана Франка, Лесі Українки, Миколи Лисенка, Івана Нечуя-Левицького та ін.

У своїй творчості Іван Труш чимало уваги приділяв побутовому жанру. Зокрема його захоплював побут мальовничої Гуцульщини («Весна на Гуцульщині», «Гуцулка з дитиною», своєрідна за темою картина «Сільський господар»).

Твори Івана Труша сповнені поезії і краси, хвилюють силою життєвої правди і глибиною втілених в них думок та почуттів. Велика мистецька спадщина його — це цінний вклад у скарбницю мистецтва України.

И.И. Труш (1869-1941). Портрет Ивана Франко. Киевский государственный музей украинского искусства

В истории украинского искусства почетное место принадлежит Ивану Ивановичу Трушу (1869-1941), известному украинскому художнику, который в своем творчестве продолжал и развивал лучшие традиции реалистического искусства. Современник Ивана Франко, Леси Украинский, Василия Стефаника, Труш принадлежал к тем прогрессивных деятелей, которые активно работали над подъемом украинской культуры и искусства.

Родился Труш в селе Высоцком на Львовщине в семье крестьянина. Среднее образование получил в гимназии соседнего городка Броды. Уже тогда он обнаруживает незаурядные способности к искусству. Высшее художественное образование Труш получил в Кракове, в Академии изящных искусств (1891 - 1897). В годы учебы он знакомится с лучшими образцами античного и мирового искусства. Значительное влияние на развитие мировоззрения молодого художника имели произведения Т. Шевченко, А. Пушкина, Н. Гоголя, Л. Толстого, М. Горького, И. Франко. Закончив Краковскую Академию, Труш приезжает во Львов, где разворачивает свою творческую деятельность. Вместе с другими прогрессивными деятелями культуры он основывает организацию украинских художников, устраивает украинские художественные выставки, пишет статьи и рецензии, читает лекции об украинском искусстве. Большое значение в жизни Труша имели его путешествия по Приднепровской Украины и Крыма в 1900 - 1904 рр. Художник создает тогда лучшие пейзажи и портреты, налаживает тесные взаимоотношения с известными представителями украинской культуры и искусства. В 1905 Труш был одним из организаторов первой совместной выставки во Львове произведений киевских и львовских художников. В то же время вместе с композитором С. Людкевичем он издает первый на Украине художественный журнал «Артистический вестник». Впечатления от великолепной природы Крыма побудили Труша к новым путешествиям. Художник дважды выезжает в Италию, посещает Рим, Венецию, путешествует по Египту и Палестине (1908, 1912 гг.) Эти путешествия обогатили художественное наследие Труша рядом замечательных пейзажей, этюдов и бытовых картин.

Примерно в 1912 г. завершается первый период творчества Труша, который показал, что в украинское искусство вошел самобытный художник, мастерски работает в разных жанрах: пейзажном, портретном и бытовом. Наиболее ярко проявился талант Труша в пейзаже. Рисуя природу, он не копировал ее, а творил свои пейзажи, окутывал их собственным настроением, воплощал в них то, что можно почувствовать лишь сердцем настоящего художника. Как пейзажист художник подал самые мотивы украинского пейзажа: зеленые луга и цветущие луга, обширные поля и пространстве равнины с далекими горизонтами, одинокие сосны и кусты, широко разлитые воды могучего Днепра, нежные цвета утренников, угасший тона вечеров. Все это нашло яркое отражение в завершенных картинах или в небольших этюдах, полных поэзии и красоты. В позднем творчестве Труша заметные изменения, что нашли выражение в углубленном смысле его произведений и их решении. Даже своим пейзажам он предоставляет психологического, иногда эпического звучания (циклы «О одиночество», «Из жизни пней»).

Портретные произведения Труша эмоциональные, мастерские по форме, глубоко психологические. Талант художника позволил ему глубоко почувствовать и тонко передать духовную жизнь, тончайшие нюансы характера человека. Он создал ряд портретов выдающихся людей, представителей украинской культуры. Самые заметные из них портреты Ивана Франко, Леси Украинский, Николая Лысенко, Ивана Нечуя-Левицкого и др.

И.И. Труш (1869-1941).Потрет жены художника. 1905 г. Холст, масло

И.И. Труш (1869-1941). Портрет Леси Украинки. 1900 г. Дерево, масло.

И.И. Труш (1869-1941). Потрет И. Нечуя-Левицкого. 1909 г. Холст, масло

Сельский хозяин. 1933 г. Фанера, масло

И.И. Труш (1869-1941). Трембитари. Холст, масло.

См. также

Иван Иванович Труш (1869-1941). 

вторник, 3 июня 2014 г.

Н.С. Самокиш (1860-1914). Бой Максима Кривоноса с Иеремией Вишневецким

Художник Н.С. Самокиш (1860-1914). Бой Максима Кривоноса с Иеремией Вишневецким. Киевский государственный музей украинского искусства

См. также


Николай Семёнович Самокиш

пятница, 30 мая 2014 г.

Т.Г. Шевченко. Портрет Горленко

Художник Т.Г. Шевченко. Портрет Горленко. Киевский государственный музей украинского  искусства

пятница, 14 февраля 2014 г.

Иосиф Иосифович Бокшай (1891-1975)

Художник И.И. Бокшай. "Зима"

Художник И.И. Бокшай. Заслуженный деятель искусств УССР.  "Под Радванским лесом"

Художник И.И. Бокшай (род. 1891 г.). "Озерцо в горах". Киевский государственный музей украинского искусства

См. также:


Иосиф Иосифович Бокшай (1891-1975)
суббота, 18 января 2014 г.

Алексей Константинович Нестеренко (1911-1942) - "Проводы партизана"

Художник А.К. Нестеренко (1911-1942). "Проводы партизана". Киевский государственный музей украинского искусства

пятница, 29 ноября 2013 г.

А.А. Мурашко (1875-1919) - «Похороны кошевого»

Художник А.А. Мурашко (1875-1919). «Похороны кошевого». Киевский государственный музей украинского искусства

См. также:


Александр Александрович Мурашко
воскресенье, 24 ноября 2013 г.

П.Д. Мартынович (1856-1933) - «У волостного писаря»

Художник П.Д. Мартынович (1856-1933). «У волостного писаря». Киевский государственный музей украинского искусства

Мартынович, Порфирий Денисович(07.03(24.02).1856 - 15.12.1933), живописец.
"Порфирий Мартынович по происхождению полтавчанин ..." - Писал А. Сластен , в своей брошюре об этом деятеле, которая была издана 1919 тиражом газеты "Родное слово" в Полтаве (на украинском языке перевела Е. Рудинская). И далее заметил: "Жизнь его, в общем принимая, необыкновенно интересное в смысле тии странной постоянства, с которой угнетала его и поныне угнетает рок". Жизнеописание П. Д. Мартыновича в кратких чертах таков.
Родился будущий художник и фольклорист в городке Константинограде Полтавской губернии (теперь Красноград, относится к Харьковской области) в семье чиновника, секретаря уездного суда, который впоследствии преобразован в полицейское управление, где он и служил до смерти. Еще в детстве сильное впечатление на Порфирия произвели пение прохожих кобзарей и лирников, предания и рассказы о разных событиях. После учебы в местном пансионе отец отдал его в Харьковской классической гимназии, где, увлекаясь рисованием, юноша стал готовиться к поступлению в Академию художеств. 1873 году он уехал в Петербург, и мечта его осуществилась. Одними из первых рисунков, которые он выполнил в Академии, были иллюстрации к поэме Ивана Котляревского "Энеида". Правда, долго им пришлось лежать неподвижно, пока в 1903 году в Полтаве не были они показаны на выставке [см. Художественная выставка 1903 - Т.Б. ] при открытии памятника Котляревскому . На тех рисунках Мартынович изобразил античных героев в виде знакомых ему полтавских казаков и крестьян.
П. Мартинович успешно учился в Академии, переходя из класса в класс, и 1877 года получил большую серебряную медаль. Но в это время умер его отец, и Порфирий, терпя нужду, вынужден был отлучаться из Академии на заработки. "К тому же, - как писал его соученик Афанасий Сластен, - он не мог терпеть никаких ограничений, которые препятствовали ему полностью отдаться любимой работе". В 70-х годах П. Мартинович очень увлекся собиранием фольклора, особенно кобзарского. Летом 1876 вдвоем с Сластеном они побывали на Лохвиччини, в селах Чернухи, Бондари, Белоцерковке, Вороньки, где рисовали и записывали думы и песни. В Лохвице на ярмарке Мартынович обрисовал кобзарей Крюковского и Магадина, записал их репертуар. Следующим летом видим его на Золотонощини, в городке Веремеевке, где он открыл богатые "залежи" старого казацкого и Млечного фольклора. К Веремеевки он наведывался в течение нескольких лет, и это стало вершиной его фольклорно-этнографической деятельности. Здесь он записал сказки о правде, предание о том, как запорожцы ездили в Петербург к царице и т.д. Сюда к нему в 1878 году приезжали А. Сластен и Елена Пчилка. В результате этой работы в 1885 году в журнале "Киевская старина" появилась публикация Мартыновича "Из народных преданий о Гетманщине, Запорожья и Черноморье".
Бедствия, которое переживал Мартынович после смерти отца, повлияло на его психику. С 1885 он уже за кисть не брался, но не перестал записывать фольклор. Вместе с Василием Горленко он составил список древних монументальных сооружений Полтавщины (преимущественно церквей), и 1888 года эта исключительно ценная работа была опубликована. Много интересных записей П. Мартыновича вошло в его сборники, выданной в 1906 году в Киеве под названием "Украинский записки Порфирия Мартыновича". Здесь, в частности, был рассказ крестницы Котляревского Кристины Морозовской о встречах с Т. Шевченко, Н. Гоголем и др. Эти записи есть и на сегодня ценным историко-культурным источником. Умер П. Д. Мартынович в Краснограде. Его архив хранится в Институте фольклора и этнографии им. М. Рыльского (1400 ед.)

четверг, 21 ноября 2013 г.

Леонид Евсеевич Мучник (1896-1966). "Подвоз провианта на броненосец «Потёмкин»"

Художник Л.Е. Мучник (1896 г.р.). "Подвоз провианта на броненосец «Потёмкин»". Киевский государственный музей украинского искусства


См. также:
Л.Е. Мучник - "Восстание на броненосце «Потёмкин». Похороны Г.М. Вакулинчука. 1905 год."


пятница, 15 ноября 2013 г.

Михаил Иванович Хмелько (23.10.1919 - 1996).

Художник М. Хмелько. «Богдан Хмельницкий».
Хмелько, Михаил Иванович (23.10.1919 - 1996).
 Народный художник УССР, дважды лауреат Сталинской премии, прославился сразу после войны картиной «Триумф победившей Родины» о Параде Победы на Красной площади. Еще одна культовая его работа о Переяславской Раде — «Навеки с Москвой, навеки с русским народом», законченная в 1951 году. 
Хрестоматийными стали также «Форсирование Днепра», «Шахтерская свадьба», «Т. Шевченко и М. Щепкин в Москве». А вот его диорама «Медицинская помощь в войсках Богдана Хмельницкого», сделанная для киевского Музея медицины, известна не столь широко. Как рассказывал директор музея Александр Грандо, художник «буквально дневал и ночевал в очертаниях будущей диорамы, наполняя ее подробностями, искусно сочетая фон и персонажи с предметами эпохи. Долина казацкого противостояния королевским кирасирам в тяжелых доспехах будто пульсирует». 
Михаил Хмелько родился в Киеве, в 1946-м закончил художественный институт, где учился у Карпа Трохименко. С 1948 по 1973 год Михаил Иванович и сам преподавал в этом институте.
Художник М.И. Хмелько. «Навеки с Москвой, навеки с русским народом».
Художник М.И. Хмелько (1919 г.р.). «Никита Сергеевич Хрущов и Николай Фёдорович Ватутин под Киевом». Киевский государственный музей украинского искусства

среда, 23 октября 2013 г.

Николай Корнильевич Пимоненко (1862-1912)

Художник Н.К. Пимоненко (1862-1912). «Перед грозой». Киевский государственный музей украинского искусства

Художник Н.К. Пимоненко (1862-1912). «Свадьба в Киевской губернии». Киевский государственный музей украинского искусства

См. также:


Николай Корнильевич Пимоненко


вторник, 22 октября 2013 г.

Известный портрет неизвестного художника

Неизвестный художник XVII века. Портрет Богдана Хмельницкого. Киевский государственный музей украинского искусства

понедельник, 21 октября 2013 г.

Константин Алексеевич Трутовский (1826-1893) - «В лунную ночь»

Художник К.А. Трутовский (1826-1893). «В лунную ночь». Киевский государственный музей украинского искусстваСм. также:


Константин Алексеевич Трутовский

воскресенье, 6 октября 2013 г.

И.С. Ижакевич (1864 - ) «Шевченко - пастух»

Художник И.С. Ижакевич (1864 - ) «Шевченко - пастух» Другое название - «Тогда мне тринадцать было». 1935 г. Киевский государственный музей украинского искусства

Ижакевич Иван Исидорович (Сидорович) (18.01.1864 - 19.01.1962)
 Живописец.
В 1879 году поступил в иконописную школу при Киево-печерской лавре. 
В конце 1884 года стал свободным слушателем петербургской Академии художеств. За успехи в учебе его неоднократно награждали серебряной медалью. 
В 1888 году начинает самостоятельную творческую жизнь.  Руководил иконописной школой Киево Печерской Лавры. В начале ХХ в. принимал участие в росписи Киево Печерской Лавры, и других церквей на территории Украины. С 1951 года, народный художник Украины. Работы художника хранятся в музеях Украины. 
Работал в разных стилях: книжной графике, монументальной живописи (расписал Борисоглибску церковь, Успенский собор Киево-печерской лавры), писал портреты и пейзажи. Продолжал создавать иллюстрации к "Кобзарю", написал ряд работ, посвященных жизни Тараса Шевченко.

понедельник, 19 августа 2013 г.

Ужгородский художник Гавриил Мартынович Глюк (1912-1983)

Художник Гавриил Мартынович Глюк (1912-1983). «Улица»

Глюк, Гавриил Мартынович (19.05.1912 - 1983).
Художник. Родился в Сигете, Румыния. Учился в 1931 – 1933 гг. в Высшей школе изобразительных искусств в Будапеште. Заслуженный деятель искусств УССР с 1963. Член Союза художников СССР. Писал жанровые картины, портреты и пейзажи. Жил и работал в Ужгороде. Работы находятся в Государственной Третьяковской галерее, Национальном художественном музее Украины, в других музеях и частных собраниях.
Художник Гавриил Мартынович Глюк (1912-1983). «Лесорубы». Киевский государственный музей украинского искусства

вторник, 13 августа 2013 г.

С.А. Григорьев (род. 1910 г.) - «Юные натуралисты»

Художник С.А. Григорьев (род. 1910 г.). «Юные натуралисты». Исполнено в 1948 году. Киевский государственный музей украинского искусства

Григорьев, Сергей Алексеевич (5.07.1910 - 1988), - советский живописец, народный художник УССР (1951), действительный член АХ СССР (1958). Член КПСС с 1941. 
Окончил Запорожскую профшколу (1926), учился в ВХУТЕМАСе (Москва, 1926-1927). Учился в Киевском художественном институте (1928—32) у Ф.Кричевского; преподавал там же (1934—60; с 1948 профессор). 
Тщательно написанные, с меткими жизненными подробностями картины Григорьева, посвященные проблемам советской морали и воспитания молодёжи, а также миру детей, оказали заметное влияние на развитие советского бытового жанра. 
Картины: «На собрании» (1947, Харьковский художественный музей); «Приём в комсомол» (Музей украинского изобразительного искусства УССР, Киев) и «Вратарь» (Третьяковская галерея) — обе 1949 (Государственная премия СССР, 1950); «Обсуждение двойки» (1950; Государственная премия СССР, 1951) и «Вернулся» (1954) — обе в Третьяковской галерее. 
Награжден 3 орденами, а также медалями. 

См. также:


вторник, 16 июля 2013 г.

П.А. Левченко (1859-1917) - «Село зимой»

П.А. Левченко (1859-1917).  «Село зимой».  Холст, масло. Киевский государственный музей украинского искусства

Левченко, Пётр Алексеевич(1859 - 1917) - живописец. Родился в Харькове. Начальное художественное образование получил у Д. Бесперчего. В 1878 – 1883 гг. учился в Петербургской Академии художеств. Был членом Товарищества художников Санкт-Петербурга (с 1906 г.),  Товарищества южнорусских художников, экспонировал свои картины на выставках Товарищества передвижных художественных выставок и других. 
Мастер небольшой лирической пейзажной картины. передающей поэзию украинской природы ( «На Харьковщине», 1900, Харьковский художественный музей). Наряду с пейзажами писал камерные жанровые сцены, также писал интерьеры.
Преподавал в Харьковской рисовальной школе М. Раневской-Ивановой. По характеру творчества близок к передвижникам. 
Его работы имеются также в Государственной Третьяковской галерее, Киевском музее украинского искусства, музеях Иванова, Сум и других.

понедельник, 10 декабря 2012 г.

Украинская портретная живопись первой половины XIX века


Новим етапом у розвитку українського портретного живопису стало XIX століття, коли під впливом значних суспільних зрушень, з утвердженням естетичних ідей сентименталізму і романтизму усталюється новий погляд на людину. Вже в перші десятиріччя помітно простежуються тенденції реалістичного осмислення образу людини, її достоїнств, що втілюються тепер у творах, вільних від релігійних канонів і умовностей. Художники все частіше зосереджуються на відтворенні людських почуттів, душевних порухів моделі. Портретний образ відчутно оживає, стає конкретнішим у передачі не лише зовнішності, а й внутрішніх настроїв. Стають популярними невеликі картини з крупним зображенням, що створює враження наближення портретованого до глядача. Водночас розширюється типологія портрета: з'являються автопортрети, родинні, дитячі. Поглиблюється процес демократизації портрета: в усіх його галузях зростає увага до простої людини з народу. Найпопулярнішими стають погрудні зображення, вся увага в яких приковується до обличчя.
Однак інтерес до психологічного стану людини неоднаково відбивався у творчості різних майстрів, які працювали в цей час на Україні. Серед портретистів цієї доби були цехові майстри «живописних справ», іконописці, «домашні маляри» — здебільшого кріпаки-самоуки, а також мандрівні художники. Ці живописці, що майже повністю залежали від замовників, повільніше долають звичну площинність, візерунчастість і статичн} застиглість постаті на полотні. Поєднання рис, характерних для давньоукраїнського портрета, з новими ознаками надає творам народних майстрів особливої принадності.
Згодом все більше стає портретистів-професіоналів. Через від сутність на той час мистецьких закладів на Україні це були пе реважно вихованці Петербурзької академії мистецтв або, коли мова йде про західноукраїнських живописців,— Віденської. Кра ківської, Римської академій мистецтв.
У даному комплекті представлені твори як відомих майстрів портрета, які працювали на Україні, так і живописців маловив-чених, але надзвичайно цікавих творчість яких також відіграла певну роль у розвитку портретного малярства тієї доби.
...На звороті «Портрета М. Ханенка» є напис: «Портрет Н. И. Ханенко в натуральную пропорцію писан в 1809 году священником Гавріилом Кушлянским». Сам факт такого напису свідчить про зросле самоусвідомлення автора. Цікаво, що, вихований на традиціях іконопису, він звертається до цілком світського портрета.
«Чоловічий портрет» пензля Й. Вільчопольського нагадує твори цехових майстрів, до яких, певно, і належав маляр. Риси парсунності превалюють і в «Портреті М. Пташевського» — «именитого козелецького громадянина», який був нагороджений золотою медаллю і годинником. Про це дізнаємося з докладної розповіді у листі, зображеному внизу ліворуч. Хоча постать подана площинно, у трактуванні характерного обличчя вже застосоване об'ємне моделювання. Сміливішим і обумовленішим воно стає у «Портреті Марії Галаган» чернігівського майстра Конона Федоровича. У змалюванні образу тут вбачаються одночасно й ознаки традиційності.
Ці твори — свідчення того, як нове бачення людини видозмінює традиційні зображення, сповнює новим змістом старі портретні схеми.
На розвиток демократичного напрямку в українському портретному малярстві вплинули твори В. Тропініна, творчість якого, як і К. Павлова, І. Зайцева,—свідчення плідних мистецьких взаємозв'язків українського і російського народів, зв'язків, що особливо зміцніли в XIX ст.
«Дівчина з Поділля» В. Тропініна — зразок органічної поетизації народного образу, джерела якого лежать у фольклорній творчості України. Кріпаком, як і довгий час В. Тропінін, буй Слюсаренко. Але йому напевно, не пощастило звільнитись, і він змарнував у неволі свій мистецький хист, уособленням якого може бути невеличкий «ЖІНОЧИЙ портрет».
Емоційна наснаженість «Жіночого портрета» (в газовому зеленому шарфі), «Портрета невідомої» (в очіпку) розкривають динаміку жіночого характеру в портретному живописі, коли не тільки станова належність і зовнішність володіють увагою митця, а й душевний стан зображуваних. Такі твори, як «Портрет П. Паславського» І. Миклосиця, «Автопортрет» І. Зайцева/ «Портрет невідомої» К. Павлова, а також «Портрет юнака» невідомого художника знаходяться у руслі романтичного портрета, що мав широкий спектр образів, від піднесено-натхненних до поглиблено драматизованих.
У «Портреті Ференца Ліста» М. Яблонського образ композитора при зовнішній стриманості виразу обличчя набуває відчутного напруження у зіткненні кольорів, у контрасті плавних обрисів погруддя, у повороті голови до глядача.
До народних джерел творчості тяжіє автор «Портрета українського парубка», переконлива достовірність у зображенні якого поєднується з рисами дещо іронічної героїзації образу. Новими рисами у творі, поряд із звичним зображенням постаті на зріст, з шапкою і шаблею на лівому боці, є потяг до відтворення простору навколо портретованого, намагання дати об'ємне зображення за допомогою світлотіні.
Розгляд портретного живопису першої половини сторіччя показує значні зрушення у трактуванні образу людини. Нові тенденції притаманні як творчості професіоналів з академічною освітою, так і народним майстрам, у творах яких своєрідно відбивалися загальні процеси, характерні для української художньої культури початку нового сторіччя.
В. РУБАН
Неизвестный художник. Женский портрет. 1810-е. Холст, масло. Государственный исторический  музей

Новым этапом в развитии украинской портретной живописи стало XIX века, когда под влиянием значительных общественных сдвигов, с утверждением эстетических идей сентиментализма и романтизма упрочивается новый взгляд на человека. Уже в первые десятилетия заметно прослеживаются тенденции реалистического осмысления образа человека, ее достоинств, которые воплощаются теперь в произведениях, свободных от религиозных канонов и условностей. Художники все чаще сосредотачиваются на воспроизведении человеческих чувств, душевных движений модели. Портретный образ ощутимо оживает, становится более конкретным в передаче не только внешности, но и внутренних настроений. Становятся популярными небольшие картины с крупным изображением, создает впечатление приближения портретируемого к зрителю. Одновременно расширяется типология портрета: появляются автопортреты, семейные, детские. Углубляется процесс демократизации портрета: во всех его отраслях растет внимание к простому человеку из народа. Самыми популярными становятся погрудно изображения, все внимание в которых приковывается к лицу.
Однако интерес к психологического состояния человека неодинаково отражался в творчестве различных мастеров, которые работали в это время на Украине. Среди портретистов этого периода были цеховые мастера «живописных дел», иконописцы, «домашние маляры» - в основном крепостные самоучки, а также путешествующие художники. Эти живописцы, почти полностью зависели от заказчиков, медленнее преодолевают привычную плоскостность, узорчатость и статические} застылость фигуры на полотне. Сочетание черт, характерных для древнеукраинской портрета, с новыми признаками придает произведениям народных мастеров особой прелести.
Впоследствии все больше становится портретистов-профессионалов. Через от сущность в то время художественных заведений на Украине это были пе реважно воспитанники Петербургской академии искусств или, когда речь идет о западноукраинских живописцев, - Венской, Краковской, Римской академий искусств.
В данном комплекте представлены произведения как известных мастеров портрета, которые работали на Украине, так и живописцев маловив-ленных, но чрезвычайно интересных творчество которых также сыграла определенную роль в развитии портретной живописи того времени.
... На обороте «Портрета М. Ханенко» есть надпись: «Портрет Н. И. Ханенко в натуральную пропорцию написано в 1809 году священником Гавриилом Кушлянским». Сам факт такой надписи свидетельствует о возросшее самосознание автора. Интересно, что, воспитанный на традициях иконописи, он обращается к вполне светского портрета.
«Мужской портрет» кисти И. Вильчопольського напоминает произведения цеховых мастеров, к которым, вероятно, и принадлежал художник. Черты парсунности превалируют и в «Портрете М. Пташевського» - «именитого козелецкого гражданина», который был награжден золотой медалью и часами. Об этом узнаем из подробного рассказа в письме, изображенному внизу слева. Хотя фигура представлена ​​плоскостно, в трактовке характерного лица уже применено объемное моделирование. Смелым и обумовленишим оно становится в «Портрете Марии Галаган» черниговского мастера Конона Федоровича. В изображении образа здесь усматриваются одновременно и признаки традиционности.
Эти произведения - свидетельство того, как новое видение человека видоизменяет традиционные изображения, наполняет новым содержанием старые портретные схемы.
На развитие демократического направления в украинском портретном живописи повлияли произведения В. Тропинина, творчество которого, как и К. Павлова, И. Зайцева,-свидетельство плодотворных художественных взаимосвязей украинского и русского народов, связей, особенно окрепли в XIX в.
«Девушка с Подолья» В. Тропинина - образец органического поэтизации народного образа, истоки которого лежат в фольклорной творчества Украины. Крепостным, как и долгое время В. Тропинин, был Слюсаренко. Но ему наверняка, не повезло освободиться, и он потерял в неволе свой художественный талант, олицетворением которого может быть небольшой «Женский портрет».
Эмоциональная насыщенность «Женского портрета» (в газовом зеленом шарфе), «Портрета неизвестной» (в чепце) раскрывают динамику женского характера в портретной живописи, когда не только сословная принадлежность и внешность обладают вниманием художника, но и душевное состояние изображаемых. Такие произведения, как «Портрет П. Паславского» И. Миклосиця, «Автопортрет» И. Зайцева / «Портрет неизвестной» К. Павлова, а также «Портрет юноши» неизвестного художника находятся в русле романтического портрета, имел широкий спектр образов, от возвышенно-одухотворенных к углубленно драматизированные.
В «Портрете Ференца Листа» М. Яблонского образ композитора при внешней сдержанности выражения лица приобретает ощутимый напряжение в столкновении цветов, в контрасте плавных очертаний бюст, в повороте головы к зрителю.
К народным истокам творчества тяготеет автор «Портрета украинских парня», убедительная достоверность в изображении которого сочетается с чертами несколько ироничной героизации образа. Новыми чертами в произведении, наряду с привычным изображением фигуры роста, с шапкой и саблей на левом боку, есть тяга к воссозданию пространства вокруг портретируемого, попытки дать объемное изображение с помощью светотени.
Рассмотрение портретной живописи первой половины столетия показывает значительные сдвиги в трактовке образа человека. Новые тенденции присущи как творчества профессионалов с академическим образованием, так и народным мастерам, в произведениях которых своеобразно отражались общие процессы, характерные для украинской художественной культуры начала нового столетия.
В. Рубан
Неизвестный художник. Портрет Михаила Пташевского. 1833. Холст, масло. Киевский государственный музей украинского искусства

Неизвестный художник. Портрет мужчины с девочкой. 1820-е. Холст, масло. Государственный истореский музей

Неизвестный художник. Портрет неизвестной. Начало XIX века. Холст, масло. Государственный музей украинского искусства, г.  Киев

Неизвестный художник. Портрет украинского парня Первая половина XIX века. Холст, масло. Государственный музей украинского искусства, г.  Киев

Неизвестный художник. Портрет юноши. Начало XIX века. Холст, масло. Одесский художественный музей

Тропинин В.А. (1776-1857). Девушка из Подолья. Начало XIX века. Холст, масло. Государственный музей украинского искусства, г.  Киев

понедельник, 26 ноября 2012 г.

Украинский портрет (из музея в Киеве)

Вильчопольский И. -   Мужской портрет. Начало XIX века. Холст, масло. Государственный музей украинского изобразительного искусства, к. Киев

Кушлянский Г. - Портрет Н.И. Ханенко. 1809 г. . Холст, масло. ГМУИИ Киев

Слюсаренко. Женский портрет. Первая половина XIX века. Холст, масло. ГМУИИ Киев
Открытки из набора Из набора открыток "Украинская портретная живопись. Первая половина XIX века". К сожалению, на открытках не указаны более полные данные художников, исполнивших данные портреты и 

суббота, 24 ноября 2012 г.

Павлов К.С. (1792-1852) - "Портрет неизвестной"

Павлов К.С. (1792-1852). Портрет неизвестной. Исполнено в 1830 году. Холст, масло. Государственный музей украинского изобразительного искусства, г. Киев

Из набора открыток "Украинская портретная живопись. Первая половина XIX века"

Павлов Капитон Степанович (1792 - 1852). В 1800 г. определен в Академию Художеств. В 1811 г. получил 2 серебряную медаль; в 1815 г. выпущен с аттестатом 2 степени по живописи портретной.
 См. также:

 К.С. Павлов (1791-1845/1852) - "Играющие дети"