Показаны сообщения с ярлыком Львов. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Львов. Показать все сообщения

вторник, 29 марта 2016 г.

Львовский художник Юрий Скандаков (1932 г.р.)

Юрий Скандаков. В мастерской. 1993 г. Картон, акрил. 80х50 см

Юрий Скандаков. Панарама Львова. 1987 г. Картон, масло 50х78 см

Юрий Скандаков. Пара. 1963 г. Гуашь, бумага 44х58 см

См. также :


Львовский художник Юрий Скандаков - "Танцовщица"

четверг, 14 августа 2014 г.

Музей Иоанна Георгия Пинзеля

На лицевой стороне обёртки: И.Г. Пинзель - «Жертвоприношение Авраама» (фрагмент).

Музей Иоанна Георгия Пинзеля
В 1996 в помещении бывшего костела кларисок открыт Музей львовской сакральной барочной скульптуры "Творчество Иоанна Георгия Пинзеля".
Скульптор появился в 1740-х гг. В Бучаче на Тернопольщине, где работал в создании каменной скульптуры на ратуше, фигур Яна Непомука (1750) и Богоматери (1751) в окрестностях города. Впоследствии работает в костеле в Городенке. В конце 1750-х гг. Он создал ансамбль скульптур на соборе св. Юра во Львове, работал в львовском костеле св. Мартина, в Монастыриске на Тернопольщине. Наиболее яркий по силе эмоционального воздействия произведение Пинзеля - алтарь из костела с. Годовица под Львовом. В 1761 скульптор умер.
Собор св. Юра
Юрий-Змееборец (скульптура на соборе св. Юры во Львове)
Творчество Пинзеля - выдающееся явление в истории украинской и шире - мировой культуры. По происхождению и образованию европейский мастер, прибыв на западные земли Украины, под влиянием схидновизантийського искусства создал оригинальную наследство, не имела равной в Европе середины XVIII в., Создал львовскую школу барочной скульптуры (около 40 художников).

Музейная экспозиция
Музей Іоана Георгія Пінзеля
В 1996 р. в приміщенні колишнього костьолу кларисок відкрито Музей львівської сакральної барокової скульптури “Творчість Іоана Георгія Пінзеля”.
Скульптор появився в 1740-х рр. в Бучачі на Тернопільщині, де працював у створенні кам’яної скульптури на ратуші, фігур Яна Непомука (1750 р.) та Богоматері (1751 р.) в околицях міста. Згодом працює в костьолі в Городенці. В кінці 1750-х рр. він створив ансамбль скульптур на соборі Св. Юра у Львові, працював у львівському костьолі Св. Мартина, у Монастириськах на Тернопільщині. Найбільш яскравий за силою емоційного впливу твір Пінзеля — вівтар з костьолу с. Годовиця під Львовом. В 1761 р. скульптор помер.
Творчість Пінзеля — видатне явище в історії української та ширше — світової культури. За походженням і освітою європейський майстер, прибувши на західні землі України, під впливом східновізантійського мистецтва створив оригінальну спадщину, що не мала рівної в Європі середини XVIII ст., створив львівську школу барокової скульптури (близько 40 митців).

И.Г. Пинзель - «Жертвоприношение Авраама». Скульптура из приходского костёла в Годовице. Дерево, полихромия. Исполнена около 1760 года.
The Johann Georg Pinsel Museum
In 1996 in the former Poor Clares Church there was opened the Museum of Lviv Sacral Baroque Sculpture “Johann Georg Pinsel Creative Work”.
At the end of the 1750s he created the sculptural ensemble on St. George Cathedral in Lviv, worked in Lviv St. Martin Church, in Monastyrys’ka in Ternopil region. The altar from the church of Ho-dovytsya village near Lviv is the brightest work as concerns the emotional influence. In 1761 the sculptor died.
The sculptor’s creative work is a remarkable phenomenon in the history of Ukrainian and moreover — the world culture. He created the original heritage which had no equal in Europe of the mid-18th c. and formed Lviv baroque sculpture school (about 40 masters).
И.Г. Пинзель - «Самсон, раздирающий паст льва». Скульптура из приходского костёла в Годовице. Дерево, полихромия. Исполнена около 1760 года.
И.Г. Пинзель - «Алегирии Нового и Старого Завета и рельеф "Христос в Иерусалимском храме"». Фрагмент амвона  приходского костёла в Годовице. Дерево, полихромия. Исполнено около 1760 года.
И.Г. Пинзель - «Св. Иоанн Богослов». Скульптура из приходского костёла в Годовице. Дерево, полихромия. Исполнена около 1760 года.
И.Г. Пинзель - «Распятие». Скульптура из приходского костёла в Лопатине. Дерево, полихромия. Исполнена в 1755-1760 гг..

И.Г. Пинзель - «Скорбящая Богоматерь». Скульптура из приходского костёла в Годовице. Дерево, полихромия. Исполнена около 1760 года.
И.Г. Пинзель - «Св. Яким и св. Елизавета». Скульптуры с главного алтаря костёла оо. миссионеров  в Городенце. Дерево. Исполнено 1752-1755 гг.

На обратной стороне обёртки: И.Г. Пинзель - «Св. Феликс с ребёнком» (из костёла в с. Маринополь).

Схема
Из журнала "Огонёк" №11-1990 год

суббота, 14 июня 2014 г.

Монастырский, Антон Иванович (1878 - 1969)

А.И. Манастырский - Автопортрет

Заслужений діяч мистецтв республіки Антон Іванович Манастирський належить до числа тих видатних художників-реалістів, творчість яких визначила цілу епоху в образотворчому мистецтві західних областей України.
Манастирський народився в 1878 р. в містечку Завалові на Станіславщині в родині дрібного службовця. З великими труднощами йому вдалося здобути освіту спочатку в реальному училищі, а потім у Львівській артистично-промисловій школі та Краківській академії мистецтв.
Щедрий і багатогранний талант Манастирського виявився в багатьох жанрах — пейзажі, портреті, ілюстрації та історичному живопису.
Рідне Прикарпаття з його лісистими пологими горами та маленькими, але бурхливими водопадами, квітучими полонинами і бідняцькими хатками гуцулів — основна тема художника, невичерпне джерело його творчого натхнення.
Повсякденний побут і праця селян, їх злидні, м’який гумор і життєрадісність складають основний зміст жанрового живопису Манастирського.
Його кращі твори — «Лірник», «Два приятелі», «Паламар» та інші сповнені глибокої поваги до внутрішнього світу простих людей.
В своїх численних історичних композиціях («На кургані», «Прощайте, товариші», «Запорожець», «В таборі Кармелюка», «Розвідник» та ін.) Манастирський оспівує героїчну боротьбу рідного народу за свободу та національну незалежність, волелюбність і відвагу славетних «рицарів України» — запорозьких козаків. Багато уваги та творчої енергії присвятив художник графічним і живописним ілюстраціям до народних пісень і дум, до творів своїх улюблених письменників — Т. Шевченка, І. Франка, О. Пушкіна, І. Тургенева, М. Гоголя.
Одним з перших серед художників Львова почав він розробляти нову радянську тематику. До 1940 р. відноситься одна з кращих картин Манастирського «Вчора й сьогодні», в якій яскравою образною мовою висловлений глибокий зміст великих, корінних змін, що відбулися в Західній Україні.
Ім’я Манастирського, учасника всіх обласних та багатьох республіканських і пересувних виставок, користується широкою популярністю в республіці, визнанням і любов’ю народу.
Художник А.И. Манастырский - Горный поток

Заслуженный деятель искусств республики Антон Иванович Манастырский принадлежит к числу тех выдающихся художников-реалистов, творчество которых определила целую эпоху в изобразительном искусстве западных областей Украины.
Монастырский родился в 1878 г. в городке завалы на Станиславщине в семье мелкого служащего. С большим трудом ему удалось получить образование сначала в реальном училище, а затем в Львовской артистически-промышленной школе и Краковской академии искусств.
Щедрый и многогранный талант Манастырского оказался во многих жанрах - пейзаже, портрете, иллюстрации и исторической живописи.
Родное Прикарпатье с его лесистыми пологими горами и маленькими, но бурными водопадами, цветущими лугами и бедняцкими домиками гуцулов - основная тема художника, неисчерпаемый источник его творческого вдохновения.
Повседневный быт и труд крестьян, их нищета, мягкий юмор и жизнерадостность составляют основное содержание жанровой живописи Манастырского.
Его лучшие произведения - «Лирник», «Два приятеля», «Пономарь» и другие полны глубокого уважения к внутреннему миру простых людей.
В своих многочисленных исторических композициях («На кургане», «Прощайте, товарищи», «Запорожец», «В лагере Кармелюка», «Разведчик» и др.). Манастырский воспевает героическую борьбу родного народа за свободу и национальную независимость, свободолюбие и отвагу славных «рыцарей Украины» - запорожских казаков. Много внимания и творческой энергии посвятил художник графическим и живописным иллюстрациям к народным песням и дум, к произведениям своих любимых писателей - Т. Шевченко, И. Франко, А. Пушкина, И. Тургенева, Н. Гоголя.
Одним из первых среди художников Львова начал он разрабатывать новую советскую тематику. До 1940 г. относится одна из лучших картин Манастырского «Вчера и сегодня», в которой яркой образной речью выраженный глубокий смысл крупных, коренных изменений, произошедших в Западной Украине.
Имя Манастырского, участника всех областных и многих республиканских и передвижных выставок, пользуется широкой популярностью в республике, признанием и любовью народа.
Приятели

Манастырский А.И. Карпатский пейзаж
Сельская хата
А.И. Манастырский - Запорожец
Прощайте, товарищи!
Река Варатын
Гуцулы в горах

воскресенье, 16 июня 2013 г.

Гравюры Ирины Вениаминовны Соболевой (1920 г.р.) - Архитектурные памятники Львова (окончание)

Львов. Королевский арсенал. 1630-е гг.
Львов — один из самых древних, своеобразных и красивейших городов нашей страны.
Основанный в середине XIII века выдающимся государственным деятелем Древней Руси князем Даниилом Галицким и названный в честь его сына Льва, город был воздвигнут трудом талантливых ремесленников и крестьян. В создании этого удивительного города наряду с украинскими и русскими мастерами принимали участие зодчие, скульпторы, художники разных народов — поляки, итальянцы, армяне, немцы, австрийцы, чехи. Их творчество и создало единый, целостный художественный образ города. «Под таким уж небом и под такой звездой возник этот город,— писал в XVII веке львовский поэт и хронист Б. Зиморович,— что как-то невольно рождалось здесь стремление к прекрасному. И нет ремесла, в котором львовянин не сумел бы совершенствоваться».
Прошли века. В 1939 году, после шести веков чужеземного ига, Львов навечно воссоединился с Советской Украиной. Начинается новая история древнего города — его возрождение и обновление. Из «столицы» отсталой Восточной Галиции Львов превращается в крупный культурный и индустриальный центр Украинской Советской Социалистической Республики. Сегодня поэты посвящают Львову стихи, художники воссоздают его образ в своих полотнах, рисунках, гравюрах. Сотни и тысячи туристов со всех концов Советского Союза и зарубежных стран приезжают познакомиться со Львовом, полюбоваться памятниками его архитектуры, побродить по его узеньким улочкам и тенистым бульварам, вдохнуть особый, лишь ему присущий аромат. Тем более дорог он львовянам, влюбленным в свой родной город.
Любовью к родному городу пронизано и творчество Львовской художницы Ирины Соболевой. Воспитанница московской школы графики, известных советских мастеров — М. Родионова и П. Павлинова, она вот уже почти четверть века живет и работает во Львове. Город — его жизнь, его люди, его архитектурный облик — стал для художницы источником тем, образов, радости творческих исканий и свершений. Предлагаемые открытки-репродукции «Архитектурные памятники Львова» с цветных линогравюр вобрали в себя впечатления многих лет, большой опыт работы в жанре архитектурного пейзажа. Львов предстает в этих гравюрах исполненным какого-то особого величия, торжественности и, если можно так выразиться, горделивого сознания собственного достоинства. В этой величавости слышатся отзвуки ратной славы города, не раз дававшего отпор недругам («Городской арсенал», «Королевский арсенал»), воспоминания о Возрождении — эпохе предприимчивых купцов, путешественников, завоевателей, времени прекрасных зодчих и художников, превыше всего ценивших в искусстве ясность и благородную строгость форм, гармонию совершенных пропорций, соразмерность человека и архитектуры («Черная каменица», «Итальянский дворик», «Каплица Трех святителей»). Каждый поворот истории оставлял на улицах и площадях города глубокий след, и в таких замечательных памятниках архитектуры барокко, как «Каплица Боймов», «Бернардинский костел», «Ворота собора св. Юры», ярко и самобытно воплотился самый дух XVII—XVIII веков, эпохи богатых и могущественных светских магнатов, князей церкви, негоциантов, времени героической национально-освободительной борьбы украинского народа против чужеземного гнета. Несколько гравюр серии художница посвятила новой жизни древнего города. Перед нами предстают Театр оперы и балета им. Ивана Франко, в зале которого в 1939 году был принят Манифест воссоединения, здание львовского филиала Центрального музея Владимира Ильича Ленина. В глубоком благоговении застываем перед торжественно-скорбными пропилеями Холма Славы, где покоятся останки советских воинов-освободителей, павших в Великой Отечественной войне. И вот уже взметнулись сверкающие стеклом и металлом громады новостроек, определяющие облик сегодняшнего, советского Львова, города рабочих, ученых, студентов («Вычислительный центр», «Новые корпуса Политехнического института»).
Каждая гравюра Ирины Соболевой посвящена какому-то одному памятнику архитектуры, но решаются они скорее не в камерном, а в эпическом ключе. Художница поднимает эти памятники до значения своеобразных символов истории, свидетелей великих переломов в судьбах города и народа. Этой образной задаче подчинен и изобразительный язык, сочетающий специфическую условность линогравюры с достоверной конкретностью исторических памятников, любовное внимание к красоте деталей с декоративными обобщениями форм и цвета. Способствует этому и введение в колористическую гамму золота, усиливающего необычность и возвышенную торжественность эстампов. Гравюры Ирины Соболевой знакомят нас со Львовом, доносят до нас его обаяние, секрет которого кроется в едином, нерасторжимом сплаве древнего и нового, творчества наших предшественников и современников, памятников старины, сохраняющих свою непреходящую ценность, и искусства социалистического города.
Г. Островский

Львов. Филиао Центрального музея В.И. Ленина (До того в этом здании был промышленный музей, что сейчас - не знаю)

Львов. Каплица Трёх святителей Успенской церкви. 1578-1591 гг.

Львов. Каплица Боймов. 1609-1917 гг.

Львов. Костёл Бернардинского монастыря. 1600-1630 гг

Львов. Новые учебные корпуса Политехнического института.
Львов. Площадка у Вычислительного центра
Открытки из набора "Соболева И.В. Архитектурные памятники Львова" из коллекции Александра Земского.

См. также

Гравюры Ирины Вениаминовны Соболевой (1920 г.р.) - Архитектурные памятники Львова

пятница, 7 июня 2013 г.

Гравюры Ирины Вениаминовны Соболевой (1920 г.р.) - Архитектурные памятники Львова

Львов. Холм Славы

Львов. Ворота собора св. Юры. (1744-1770 гг.)

Львов. Пороховая башня. 1554-1556 гг.

Львов. "Чёрная каменица" (Дом Анчовского). 1570-е гг.

Львов. Академический театр оперы и балета им. Ивана Франко. 1897-1900 гг.

Львов. Дом Корнякта. Итальянский дворик (филиал Исторического музея г. Львова). 1580 г.
Открытки из коллекции Александра Земскова

понедельник, 13 мая 2013 г.

Из Львовского музея украинского искусства - картины неизвестных художников

Неизвестный художник конца XVI века. Портрет Свистельницкой. Холст, масло. Львовский музей украинского искусства
Unknown painter of the late 16th ctntury - Portrair of Svistelnitska. Oil on canvas. Lvov Ukrain Art Mussem 

Неизвестный художник конца XIV века.  Юрий Змееборец. Дерево, темпера. Львовский музей украинского искусства
Unknown painter of the 14th ctntury - St. George and the Dragon. Tempera on wood. Lvov Ukrain Art Mussem 

Львівський музей українського мистецтва — одна з найбагатших скарбниць художніх цінностей України — був заснований у 1905 році як «Національний музей». Шанувальники та дослідники мистецтва почали тоді збирати давні рукописи з чудовими мініатюрами і орнаментами, старовинні ікони, стародруки, декоративну різьбу по дереву та зразки прикладного мистецтва. Ці збірки, а також дари окремих громадян і колекції шанувальників мистецтва стали основою перших зібрань «Національного музею» у Львові.
Наукове дослідження та систематизацію збірок проводив організатор музею і перший його директор І. С. Свенціцький.
У 1913 році «Національний музей» вперше відкрив свої експозиції для публічного відвідування в просторих залах будинку, де знаходиться і сьогодні. Завдяки тісним зв'язкам з видатними представниками російської культури, з музеями інших міст «Національний музей» поповнює збірки творами художників східних земель України, а також зразками російського та білоруського мистецтва.
В умовах соціального і національного гноблення, під владою буржуазно-поміщицької Польщі, незважаючи на матеріальні труднощі, музей продовжує свою діяльність. Возз'єднання західноукраїнських земель в єдиній Українській Радянській державі внесло великі зміни в характер і діяльність музею. Львівський музей українського мистецтва, розгортаючи науково-дослідну та культурно-освітню роботу на основі радянської музейної методології, перетворився в одне з культурних вогнищ республіки.
У 1947 р. відкрився відділ українського радянського мистецтва, колекції якого постійно зростають. Зараз музейні збірки дають змогу широко висвітлити історію розвитку українського мистецтва протягом віків. У музеї є цінні збірки творів українського мистецтва XIV—XVIII століть, зокрема колекція ікон, одна з найкращих і найповніших на Україні. Багатство зразків, їх хронологічна послідовність і тематична різноманітність дають широке уявлення про шляхи розвитку українського малярства XIV—XVIII ст.
Найдавнішою пам'яткою у цій колекції є унікальна ікона— «Юрій Змієборець» (з села Станилі). Це символічно зображена боротьба добра із злом — сюжет, який нагадує популярні народні легенди.
Велике зібрання українського малярства XIX — поч. XX ст. включає твори майже всіх видатних митців, які працювали тоді на розмежованих політичними кордонами землях Східної та Західної України. Ця колекція дає можливість широко вивчити особливості західноукраїнського малярства, познайомитись з художніми напрямками і течіями, обумовленими своєрідністю політичного життя українського народу під владою Австро-Угорщини, а пізніше — панської Польщі.
У розвитку реалістичного портрета на східних землях України визначну роль відіграв видатний російський художник В.А. Тропінін. Майстерна в художньому аспекті є його картина «Українець» — типовий образ українського селянина-кріпака з Поділля першої половини XIX ст. З великим відчуттям передав митець внутрішній світ людини — щирість, благородність і людяність. Широко представлена в музеї творчість західноукраїнських митців другої половини XIX ст.— К. Устияновича і Т. Копистинського — представників нової реалістичної школи західно-українського малярства. Серед найцікавіших творів К. Устияновича, автора перших в західноукраїнському малярстві історичних та жанрових картин з селянського життя, а також ряду портретів, є «Шевченко на засланні». Тонко розкрив тут митець тугу поета за рідним краєм, хвилююче передав його самоту на засланні.
Майстром психологічного портрета був О. Мурашко — прекрасний колорист і рисувальник. Картина «Дівчинка з собачкою» дає певне уявлення про майстерність митця в портретному жанрі.
Період дальшого розвитку українського малярства, що припадає на кінець XIX і початок XX ст., репрезентований творами видатних майстрів Ф. Красицького, І. Труша, О. Новаківського, О. Куриласа, А. Манастирського та ряду інших. Творчість деяких з них, що продовжувалась в радянський час, є ніби живою ланкою, що зв'язує українське дожовтневе мистецтво з радянським.
Серед найвидатніших митців України почесне місце в музеї зайняли твори І. Труша, чудового пейзажиста-лірика, майстра портрета, автора побутових картин. Мальовнича Гуцульщина постійно приваблювала українського художника О. Куриласа. Радісним настроєм сповнена його картина «На Гуцульщині», в якій митець змалював святковий день у гуцульському селі, що розкинулось біля підніжжя гір, показав мальовничість і красу народного одягу.
В музеї зберігається велика колекція творів народного художника УРСР — А. Манастирського. Одним з найкращих його творів, присвячених возз'єднанню західноукраїнських земель, є картина «Вчора і сьогодні», сповнена глибокого змісту.
Збірки творів радянського мистецтва включають роботи видатних майстрів старшого покоління та молодих митців, вихованців художніх інститутів Радянської України. Темі героїчних подвигів радянського народу в роки Великої Вітчизняної війни присвячена картина «Дружба» художника Д. Шавикіна. В образі бійців-чорноморців, які виносять з хвиль розбурханого моря пораненого товариша, художник розкрив непохитну дружбу радянських воїнів, їх мужність, віру в перемогу. З великою любов'ю працюють радянські художники над відтворенням образу В. І. Леніна. Вони намагаються розкрити людяні риси великого вождя пролетаріату. Саме така ідея виражена в картині В.П. Хитрикова «Бесіда з Іллічем». Скупими художніми засобами і стриманим колоритом автор зумів відтворити образ В. І. Леніна — найщирішого і найбільш людяного друга трудящих.
Популярною художницею є Т. Яблонська. Крім ряду тематичних і жанрових картин значне місце займають у неї твори, присвячені темі материнства. Ця тема подана в картині «Близнята», яка приваблює нас світлим настроєм, насиченою гармонійною тонацією, щирістю. Систематичне розширення музею, збагачення його цінних колекцій є переконливим свідченням розквіту культури українського народу.
Я. Я. НАНОВСЬКИЙ


Львовский музей украинского искусства - одна из наиболее богатых сокровищниц художественных ценностей Украины - был основан в 1905 году как «Национальный музей». Поклонники и исследователи искусства начали тогда собирать древние рукописи с прекрасными миниатюрами и орнаментами, старинные иконы, старопечатные, декоративную резьбу по дереву и образцы прикладного искусства. Эти сборники, а также дары отдельных граждан и коллекции любителей искусства стали основой первых собраний «Национального музея» во Львове.
Научное исследование и систематизацию сборников проводил организатор музея и первый его директор И.С. Свенцицкий.
В 1913 году «Национальный музей» впервые открыл свои экспозиции для публичного посещения в просторных залах дома, где находится и сегодня. Благодаря тесным связям с выдающимися представителями русской культуры, с музеями других городов «Национальный музей» пополняет сборки произведениями художников восточных земель Украины, а также образцами русского и белорусского искусства.
В условиях социального и национального угнетения, под властью буржуазно-помещичьей Польши, несмотря на материальные трудности, музей продолжает свою деятельность. Воссоединение западноукраинских земель в едином Украинском Советском государстве внесло большие изменения в характер и деятельность музея. Львовский музей украинского искусства, разворачивая научно-исследовательскую и культурно-образовательную работу на основе советской музейной методологии, превратился в один из культурных очагов республики.
В 1947 г. открылся отдел украинского советского искусства, коллекции которого постоянно растут. Сейчас музейное собрание позволяют широко осветить историю развития украинского искусства на протяжении веков. В музее есть ценные сборника украинского искусства XIV-XVIII веков, в частности коллекция икон, одна из лучших и полных на Украине. Богатство образцов, их хронологическая последовательность и тематическое разнообразие дают широкое представление о путях развития украинской живописи XIV-XVIII вв.
Самым древним памятником в этой коллекции есть уникальная икона-«Георгий Победоносец» (из села Станили). Это символически изображена борьба добра со злом - сюжет, напоминающий популярные народные легенды.
Большое собрание украинской живописи XIX - нач. XX в. включает произведения многих выдающихся художников, которые работали тогда на разделенных политическими границами землях Восточной и Западной Украины. Эта коллекция дает возможность широко изучить особенности западноукраинского живописи, познакомиться с художественными направлениями и течениями, обусловленными своеобразием политической жизни украинского народа под властью Австро-Венрии, а позже - панской Польши.
В развитии реалистического портрета на восточных землях Украины выдающуюся роль сыграл выдающийся русский художник В.А. Тропинин. Мастерская в художественном аспекте является его картина «Украинец» - типичный образ украинской крепостного крестьянина из Подолья первой половины XIX в. С большим чувством передал художник внутренний мир человека - искренность, благородство и человечность. Широко представлена ​​в музее творчество западноукраинских художников второй половины XIX в. - К. Устияновича и Т. Копытинского - представителей новой реалистической школы западно-украинской живописи. Среди наиболее интересных произведений К. Устияновича, автора первых в западно живописи исторических и жанровых картин из крестьянской жизни, а также ряда портретов, является «Шевченко в ссылке». Тонко раскрыл здесь художник тоску поэта по родине, волнующее передал его одиночество в ссылке.
Мастером психологического портрета был А. Мурашко - прекрасный колорист и рисовальщик. Картина «Девочка с собачкой» дает некоторое представление о мастерстве художника в портретном жанре.
Период дальнейшего развития украинской живописи, что приходится на конец XIX и начало XX в., Представлен произведениями выдающихся мастеров Ф. Красицкого, И. Труша, А. Новаковского, А. Куриласа, А. Манастырского и ряда других. Творчество некоторых из них, продолжалась в советское время, является как бы живой связующим звеном украинской дооктябрьской искусство с советским.
Среди выдающихся художников Украины почетное место в музее заняли произведения И. Труша, замечательного пейзажиста-лирика, мастера портрета, автора бытовых картин. Живописная Гуцульщина постоянно привлекала украинского художника А. Куриласа. Радостным настроением полна его картина «На Гуцульщине», в которой художник изобразил праздничный день в гуцульском селе, раскинувшийся у подножия гор, показал живописность и красоту народной одежды.
В музее хранится большая коллекция произведений народного художника УССР - А. Манастырского. Одним из лучших его произведений, посвященных воссоединению западноукраинских земель, является картина «Вчера и сегодня», полна глубокого смысла.
Сборники произведений советского искусства включают работы выдающихся мастеров старшего поколения и молодых художников, воспитанников художественных институтов Советской Украины. Теме героических подвигов советского народа в годы Великой Отечественной войны посвящена картина «Дружба» художника Д. Шавыкин. В образе бойцов-черноморцев, которые выносят из волн бушующего моря раненого товарища, художник раскрыл непоколебимую дружбу советских воинов, их мужество, веру в победу. С большой любовью работают советские художники над воссозданием образа В. И. Ленина. Они пытаются раскрыть человеческие черты великого вождя пролетариата. Именно такая идея выражена в картине В.П. Хитрикова «Беседа с Ильичем». Скупыми художественными средствами и сдержанным колоритом автор сумел воссоздать образ В. И. Ленина - искреннего и наиболее человечного друга трудящихся.
Популярной художницей является Т. Яблонская. Кроме ряда тематических и жанровых картин значительное место занимают в ней произведения, посвященные теме материнства. Эта тема представлена ​​в картине «Близнецы», которая привлекает нас светлым настроением, насыщенной гармоничной детонации, искренностью. Систематическое расширение музея, обогащение его ценных коллекций является убедительным свидетельством расцвета культуры украинского народа.
Я. Я. НАНОВСЬКИЙ

суббота, 11 мая 2013 г.

В.А. Тропинин (1796-1857) - "Украинец"

В.А. Тропинин (1796-1857). Украинец. Холст, масло. Львовский музей украинского искусства V.A. Tropinin (1796-1857). A Ukrainian. Oil on canvas. Lvov Art Musseum
Открытка из набора "Львовский музей украинского искусства", издательство "Мыстэцтво", Киев, 1973 г.

пятница, 26 апреля 2013 г.

С.М. Серветник (род. в 1928 г.) "Молодёжное звено" - обложка к набору "Художники Львова"

Творчість сучасних львівських живописців займає своєрідне місце в загальному руслі українського образотворчого мистецтва. На протязі останніх десятиліть вона утвердилась як окрема школа зі своїми специфічними засобами образотворення, неповторною системою пропорцій і ритмів, композиційною структурою, колоритом, настроєвими відтінками, улюбленим колом тем та мотивів. Склалися ці самобутні риси на основі реалістичних традицій видатних українських митців початку нашого віку — Івана Труша, Олекси Новаківського, Осипа Куриласа, Антона Манастирського, їх наступників — Григорія Смольського, Романа Сельського, Вітольда Манастирського, Романа Туріна, Олекси Шатківського, а також плеяди живописців, вихованих уже в радянських вузах, — Василя Любчика, Івана Гуторова, Юрія Щербатенка, Ростислава Сильвестрова, Михайла Ліщинера та інших. Характерною особливістю сучасного львівського живопису є постійне шукання нових засобів мистецького вираження через призму власного світосприймання, що знаходить яскравий вияв у творчій практиці художників. Загальне визнання дістали ліричні пейзажі імпровізації Романа Сельського. Неповторною живописною манерою вирізняються жанрові полотна Юрія Щербатенка. По-своєму передає красу навколишнього світу Володимир Патик. І змістом, і формою вирізняються картини на історико-революційні теми Данила Довбошинського, темпераментні живописні композиції Станіслава Серветника, сміливі творчі задуми Володимира Скосаренка, сонячні карпатські пейзажі Степана Коропчака. Свою виразну мистецьку вимову мають твори Миколи Андрущенка, Любомира Медвідя, Зіновія Флінти та Олега Минька. Сучасні художники Львова, усвідомлюючи свій громадянський обов'язок бути' активними помічниками партії у справі комуністичного виховання людини комуністичного суспільства, постійно розширюють тематичний і жанровий діапазон своєї творчості. Поряд з традиційними жанрами пейзажу і натюрморту вони все більше звертаються до тематичної картини, портрета, творів монументального мистецтва, оспівуючи в них героїку радянського сьогодення, духовну красу нашого сучасника — людини праці. 
 М. БАТІГ

Творчество современных львовских художников занимает своеобразное место в общем русле украинского изобразительного искусства. В течение последних десятилетий она утвердилась как отдельная школа со своими специфическими средствами образотворення, неповторимой системой пропорций и ритмов, композиционной структурой, колоритом, настроением оттенками, любимым кругом тем и мотивов. Сложились эти самобытные черты на основе реалистических традиций выдающихся украинских художников начала нашего века - Ивана Труша, Олексы Новакивского, Осипа Курыласа, Антона Манастырского, их преемников - Григория Смольского, Романа Сельского, Витольда Манастырского, Романа Турина, Алексея Шаткивского, а также плеяды живописцев, воспитанных уже в советских вузах, - Василия Любчика, Ивана Гуторова, Юрия Щербатенко, Ростислава Сильвестрова, Михаила Лищинера и других. Характерной особенностью современного львовского живописи является постоянное искание новых средств художественного выражения через призму собственного мировосприятия, что находит яркое проявление в творческой практике художников. Всеобщее признание получили лирические пейзажи импровизации Романа Сельского. Неповторимой живописной манерой отличаются жанровые полотна Юрия Щербатенко. По-своему передает красоту окружающего мира Владимир Патык. И содержанием, и формой отличаются картины на историко-революционные темы Даниила Довбошинского, темпераментные живописные композиции Станислава Серветника, смелые творческие замыслы Владимира Скосаренко, солнечные карпатские пейзажи Степана Коропчак. Свою выразительную художественную произношение имеют произведения Николая Андрущенко, Любомира Медведя, Зиновия Флинта и Олега Минько. Современные художники Львова, осознавая свой гражданский долг быть "активными помощниками партии в деле коммунистического воспитания человека коммунистического общества, постоянно расширяют тематический и жанровый диапазон своего творчества. Наряду с традиционными жанрами пейзажа и натюрморта они все больше обращаются к тематической картины, портрета, произведений монументального искусства, воспевая в них героику советского настоящего, духовную красоту нашего современника - человека труда. 
 М. БАТИГ
С.М. Серветник (род. в 1928 г.). Молодёжное звено. Исполнено в 1973 г. Холст, масло. 

Серветник Станислав Марьянович (6.10.1928) - художник-прикладник. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник Украинской ССР.

четверг, 25 апреля 2013 г.

Владимир Ильич Скосаренко (29.11.1927) - "Львов. 27 июля 1944 года"

В.И. Скосаренко (род. в 1927 г.). Львов. 27 июля 1944 года. Холст, масло.


Открытка из набора "Художники Львова", издательство "Мыстэцтво", 1985 г., Киев

среда, 24 апреля 2013 г.

Роман Юлианович Сельский (род. в 1903 г.) - "В Черногоре"

Р.Ю. Сельский (род. в 1903 г.). В Черногоре. Исполнено в 1968 году. Холст, масло. 

Открытка из набора "Художники Львова", издательство "Мыстэцтво", 1985 г., Киев.

См. также:

 Р.Ю. Сельский (род. в 1903 г.) - "Натюрморт с каталогом советской выставки" 

понедельник, 22 апреля 2013 г.

Ю.В. Щербатенко (род. в 1915 г.) - "В.И. Ленин на III конгрессе Коминтерна"

Ю.В. Щербатенко (род. в 1915 г.). В.И. Ленин на III конгрессе Коминтерна. Исполнено в 1980 г. Холст, масло

Щербатенко Юрий Владимирович (29.12.1915) - живописец. Член Союза художников СССР. Преподавал во Львовской институте декоративно-прикладного искусства.
Открытка из набора "Художники Львова", издательство "Мыстэцтво", 1985 г., г. Киев

воскресенье, 21 апреля 2013 г.

Василий Пименович Хитриков (род. в 1922 году) - "Беседа с Ильичём"

В.П. Хитриков (род. в 1922 году). Беседа с Ильичём. Исполнено в 1957 г. Холст, масло. Львовский музей украинского искусства. 
Хитриков Василий Пименович (12.01.1922) - живописец. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник Украинской ССР.
Открытка из комплекта "Львовский музей украинского искусства", издательство "Мистецтво", 1973, Киев

пятница, 19 апреля 2013 г.

Д.Д. Довбошинский (род. в 1934 г.) - "Интернационалисты на баррикадах республиканской Испании"

Д.Д. Довбошинский (род. в 1934 г.). Интернационалисты на баррикадах республиканской Испании. Исполнено в 1979 году. Холст, масло
Довбошинский Даниил Даниилович (27.07.1924 г.) - Живописец. Член Союза художников СССР. Доцент. (27.07.1924 г.р., с.Колки, Волынский край.). В 1947-53 гг. обучался во Львовском институте прикладного и декоративного искусства, в котором в 1953-1984 годах преподавал. Учителя: Р.Сельский, Й.Бокшай. Участник Великой Отечественной Войны. Работает в области станковой живописи и монументально-декоративного искусства. Основные работы: “Портрет Героя Социалистического Труда В.Байды” (1958), “Работники-химики” (1965), мозаичное панно “Слава Советским воинам” для Львовского музея ПрикВо (1965), “Невеста” (1967), “Портрет С.Тудора” (1967). Доцент (1963). Член СХУ. Заслуженный художник Украины. Принимает участие в выставках: республиканских с 1958 г., зарубежных с 1967 г.

Открытка из набора "Художники Львова", издательство "Мыстэцтво". 1985 г., Киев

четверг, 18 апреля 2013 г.

Н.Д. Андрущенко (род. в 1935 г.) - "Портрет заслуженного строителя УССР С. Панина"

Н.Д. Андрущенко (род. в 1935 г.). Портрет заслуженного строителя УССР С. Панина. Исполнен в 1980 г. Холст, масло.

Андрущенко Николай Дмитриевич (19.12.1935) - художник-прикладник. Член Союза художников СССР. 
 Родился в Руднике Октябрьском, Днепропетровская область. В 1956 закончил Днепропетровское ХУ (мастерская Н. Погрибняка и А. Куко). В 1958 – 1964 учился во Львовском институте прикладного и декоративного искусства у Р. Сельского, В. Манастырского и Д. Довбушинского. С 1958 живёт и работает во Львове. Участник международных, всесоюзных, республиканских и областных выставок с 1965. С 1991 преподаёт на кафедре монументальной живописи Львовской национальной академии искусств, с 2000 – профессор. Заслуженный художник Украины с 1992, народный художник Украины с 2000. Работает в областях графики, станковой и монументальной живописи. Работы хранятся в Хмельницком ХМ и других украинских музеях. 


 Открытка из набора "Художники Львова", издательство "Мыстэцтво", 1985 г., Киев 

среда, 17 апреля 2013 г.

В.И. Патык (род в 1929 г.) - "Свадебный натюрморт"

В.И. Патык (род в 1929 г.). Свадебный натюрморт. Исполнено в 1969 г. Холст, масло .
Патык Владимир Иосифович (9.10.1929) - художник. Живописец. Закончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства, где учился у Р. Сельского, И. Бокшая и Р. Сильвестрова (1953). Член НСХУ (1954). Заслуженный художник Украины (1996). Лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко (1999). Живет и работает во Львове. Основной принцип его искусства - не делать кальки из природы, а раскрывать то, что есть в ней могучего и здорового. Живопись с интенсивным колоритом, экспрессивной манерой передает реальную действительность с позиции современной европейской живописи, что непосредственно выражает чувство.

Открытка из набора "Художники Львова", издательство "Мыстэцтво", 1985 г., Киев

вторник, 16 апреля 2013 г.

З.П. Флинта (род в 1935 г.) - "Портрет композитора С.Ф. Людкевича"

З.П. Флинта (род в 1935 г.). Портрет композитора С.Ф. Людкевича. Исполнен в 1982 году. Холст, масло.
Зиновий Перович Флинта - художник-прикладник, член союза художников СССР, преподавал во Львовском институте декоративно-прикладного искусства.

Открытка из набора "Художники Львова", издательство "Мыстэцтво", Киев, 1985 год. 

четверг, 11 апреля 2013 г.

В.А. Манастырский (род. в 1915 г.) - "Гуцульский натюрморт"

В.А. Манастырский  (род. в 1915 г.) - Гуцульский натюрморт. Исполнено в 1957 году. Холст, масло.

Монастырский, Витольд Антонович (11.01.1915). Сын Антона Ивановича Монастырского (Манастырского) (1878-1969). Живописец. Член Союза художников СССР. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР, профессор.

Открытка из набора "Художники Львова", издательство "Мыстэцтво", 1985 г., Киев